Inicio      Transparéncia      blanes.cat     
Català  

Comunicació prèvia d'obertura
Volver

datos de la subsección
Finalidad:

Per a activitats de baix risc, d’acord amb la Llei 16/2015, de 21 de juliol, de simplificació de l’activitat administrativa de l’Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d’impuls de l’activitat econòmica
 Mitjançant la Comunicació prèvia d'obertura l’interessat posa en coneixement de l’administració l’inici d’una activitat econòmica de baix risc, de les incloses en l’Annex II de la Llei de simplificació, (veure columna corresponent a “Comunicació prèvia” a la taula tècnica adjunta) i acompanya el projecte i certificat tècnics necessaris per al seu exercici.

Plazos de Presentación:Presentación:

TRÀMITS PRESENCIALS
D'acord amb el conveni de col·laboració en matèria d'activitats signat amb el Consell Comarcal de la Selva, aprovat en sessió plenària de 27 de febrer de 2014, a partir del dia 9 de juny de 2014, tots els expedients d'activitats s'han de presentar a l'organisme encarregat de la seva tramitació:

A l'oficina del Consell Comarcal de la Selva

Carrer de la Fe núm. 7-9 Blanes

El seu horari d'oficina és de 9.00 a 14.00h 

telèfon d'atenció és el 972-357251.

e-mail:blanestributs@selva.catPodeu consultar els models a l'enllaç següent:
https://webseu.selva.cat/index.php/tramits

TRÀMITS ONLINE (FUE)
A continuació trobareu l'enllaç als Tràmits online que ofereix l'Ajuntament dirigits a les empreses:
https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=936

Organo Gestor:

ACTIVITATS

Efecto del silencio Administrativo: No procede