Alta padró municipal d'habitants
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Inscripció al Padró d'habitants d'aquelles persones que resideixen habitualment en el municipi de Blanes. Cal estar empadronat per tenir accés als serveis municipals, i també per demanar altres documents oficials com el DNI o el passaport.

Qui ho pot Presentar: - Les persones majors d'edat que s'hagin d'inscriure al padró o persones autoritzades per aquestes.
- Els representants legals dels menors d'edat o de persones incapacitades legalment.
Terminis de Presentació: Es pot presentar durant tot l'any
Presentació: Presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana, amb cita prèvia
Passeig de Dintre, 29 planta baixa
Horari: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:30 h.
Òrgan Gestor:

POBLACIÓ / SERVEIS JURÍDICS

Termini de resolució:

Tràmit immediat si s'aporta tota la documentació a presentar. En cas contrari, 3 mesos.

Efecte del silenci Administratiu: No procedeix
Recursos:

Els establerts en el Títol V Capítol II de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa bàsica: - Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim local.
- Llei 4/1996 de 10 de gener que modifica la Llei 7/1985, de 2 d'abril, en relació amb el padró d'habitants.
- Llei municipal i de règim local de Catalunya aprovada per Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques.
- Reglament de població i demarcació territorial de les entitats locals aprovat pel Reial decret 1690/1986 d'11 de juliol , en la nova redacció donada pel Reial decret 2612/1996, de 20 de desembre.
- Resolució de 30 de gener de 2015, de la Presidència de l'Institut Nacional d'Estadística i de la Direcció General de Coordinació de Competències amb les Comunitats Autònomes i les Entitats locals, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal.
Pagament de taxes: Tràmit gratuït
Informació Addicional: L'ajuntament està facultat per requerir la presentació des originals dels documents aportats i per demanar altres documents addicionals i efectuar les comprovacions que cregui oportunes per confirmar la veracitat de les dades consignades pels veïns.
En els casos en què sigui necessari, caldrà que els documents que es presentin estiguin traduïts a l'espanyol o al català pel consolat o un traductor jurat.
Documentació relacionada: Autorització establimentAutorització d'empadronament en establiment col·lectiu Autorització habitatgeAutorització d'empadronament en un habitatge Autorització personaAutorització de persona empadronada Autorització tràmitAutorització per tramitar l'alta o el canvi de domicili Declaració conjuntaDeclaració conjunta de domicili de menors Declaració responsableANNEX II Declaració responsable de progenitor amb resolució judicial.pdf Declaració responsableANNEX I Declaració responsable de progenitor sense resolució judicial.pdf Declaració responsableDeclaració responsable de domicili de menors Declaració tutorsDeclaració dels tutors del domicili de menors
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació requerida
- Documents acreditatius de la identitat de les persones:
- Espanyols majors de 14 anys: Document nacional d'identitat vigent acompanyat del llibre de família o certificat de naixement per als menors de 18 anys.
- Espanyols menors de 14 anys: Llibre de família o certificat de naixement i DNI vigent, si en tenen.
- Estrangers majors i menors d'edat de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: Permís de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen vigents acompanyats del certificat de Registre de Ciutadà de la Unió si el tenen.
- Estrangers majors i menors d'edat de la resta de països: Permís de residència o passaport vigent
- Estrangers menors d'edat: A més dels documents esmentats en els paràgrafs anteriors cal aportar també llibre de família o certificat de naixement
Habitatge propietat
- Documents acreditatius del domicili de residència
Habitatge de propietat:
Acreditar la titularitat de l'habitatge amb la presentació d'un dels documents següents on consti el nom i el domicili de la persona que sol·licita l'empadronament:
- Escriptura de propietat (obligatòria si l'antiguitat d'aquesta és inferior a un any)
- Si hi ha usdefruit, cal autorització del titular del dret.
- Rebut actual de l'impost sobre béns immobles (IBI)
- Factura actual d'una companyia subministradora de serveis d'aigua, electricitat o gas
- Contracte de subministrament de serveis d'aigua, electricitat o gas amb una antiguitat màxima d'un any.
- Nota simple informativa actual del Registre de la Propietat (C. Melilla,4 de Blanes, telèfon 972 35 70 88)
- Escriptura d'acceptació d'herència, amb una antiguitat màxima d'1 any des de la data de defunció
Habitatge lloguer
- Habitatge de lloguer:
Acreditar la titularitat de l'habitatge amb la presentació d'un dels documents següents on consti el nom i el domicili de la persona que sol·licita l'empadronament:
- Contracte de lloguer vigent
- Contracte de lloguer prorrogat acompanyat de la pròrroga vigent
En cas de contracte de lloguer no vigent amb clàusula de pròrroga o contracte de lloguer vigent, si han transcorregut més de sis mesos des de l'entrada en vigor, cal aportar junt amb el contracte, un dels documents següents:
- Rebut actual del pagament del lloguer o transferència bancària on constin les dades necessàries per identificar el lloguer.
- Factura actual d'una companyia subministradora de serveis d'aigua, electricitat o gas, on constin les dades de l'arrendatari i del domicili d'empadronament.
Si a l'habitatge ja hi ha persones empadronades
- Si a l'habitatge ja hi ha persones empadronades:

- Autorització d'empadronament de la persona que, residint a l'habitatge, és propietària o arrendatària.

- Si la persona que és propietària o arrendatària no està empadronada a l'habitatge: Autorització d'empadronament a l'habitatge de qui tingui la condició de propietari o arrendatari i autorització d'una persona major d'edat que figuri empadronada a l'habitatge amb la presentació de fotocòpia del seu document d'identitat on consti la signatura.

Les autoritzacions s'han d'acompanyar de fotocòpia del document d'identitat on consti la signatura i de l'original i fotocòpia dels documents, abans esmentats, que acrediten la titularitat de l'habitatge, d'acord amb la condició de propietari o arrendatari.
Establiment col·lectiu
- - Autorització d'empadronament en establiment col·lectiu signada per la persona responsable de l'establiment on consti el nom, el NIF i el segell de l'establiment.
Menors empadronats amb un progenitor o domicili diferent als progenitors
- Documentació acreditativa de la representació de menors d’edat
Quan s’empadronin amb un progenitor o en un domicili diferent al dels progenitors

Cal presentar un dels documents següents, segons el cas, acompanyat de fotocòpia dels documents d'identitat on constin les signatures dels progenitors o representants legals i de l'original i fotocòpia de la sentència judicial de guarda i custòdia, quan correspongui:

Declaració conjunta de domicili de menors en els casos següents:

- Si no existeix sentència judicial de guarda i custòdia

- Si existeix sentència judicial de separació o divorci que atorga la guarda i custòdia compartida

Declaració responsable de domicili de menors

-ANNEX I Si no existeix sentència judicial sobre la guarda i custòdia i resulta impossible poder disposar de la signatura de l’altre progenitor.

-ANNEX II Si existeix sentència judicial de separació o divorci que atorga la guarda i custòdia en exclusiva a un progenitor.

En cas de tutela:
- Declaració de domicili de menors i resolució judicial de tutela o resolució administrativa de guarda del menor.
En cas de representant
- Document acreditatiu de la representació

- Autorització per tramitar l'alta o el canvi de domicili a favor d'una persona major d'edat acompanyada d'original i fotocòpia dels documents d'identitat de les persones que autoritzen i de la persona autoritzada.