NOTA INFORMATIVA 

D'acord amb el text consolidat de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, es van suspendre els termes i es van interrompre els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic definides a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Amb l’entrada en vigor del Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma abans esmentat (BOE número 145 de 23 de maig de 2020), amb efectes 1 de juny de 2020 el còmput dels terminis administratius que s’haguessin suspès es reprèn, o es reinicia, si així s’hagués previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu dirigir-vos al correu electrònic ajuntament@blanes.cat

L'accés electrònic al vostre Ajuntament amb plenes garanties

La Seu electrònica de l'Ajuntament de Blanes és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l'Ajuntament difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l'Ajuntament.

 

Tributs i pagaments