NOTA INFORMATIVA 

D'acord amb el text consolidat de la disposició addicional tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, com a regla general, es suspenen els termes i s'interrompen els terminis per a la tramitació dels procediments administratius de les entitats del sector públic definides a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquest còmput es reprendrà el proper 1 de juny de 2020, de conformitat amb la resolució de 20 de maig de 2020, de la pròrroga de l'estat d'alarma, publicat al BOE el 23 de maig de 2020. No obstant això, l'òrgan competent podrà acordar, mitjançant resolució motivada, les mesures d'ordenació i d'instrucció estrictament necessàries per evitar perjudicis greus en els drets i els interessos de la persona interessada en el procediment i sempre que aquesta manifesti la seva conformitat, o quan faci constar la seva conformitat amb la no suspensió del termini.

La suspensió dels termes i la interrupció dels terminis administratius esmentades no és d’aplicació a l'àmbit tributari, subjecte a normativa especial, ni afecta, en particular, als terminis per a la presentació de declaracions i d'autoliquidacions tributàries.

Aquesta mesura no impedeix que puguin iniciar o seguir realitzant els seus tràmits electrònics des d'aquesta seu.

Per a qualsevol dubte o aclariment podeu dirigir-vos al correu electrònic ajuntament@blanes.cat

L'accés electrònic al vostre Ajuntament amb plenes garanties

La Seu electrònica de l'Ajuntament de Blanes és l'adreça electrònica disponible per als ciutadans i les ciutadanes, a través de xarxes de telecomunicacions, mitjançant la qual l'Ajuntament difon informació i presta serveis.

La titularitat de la Seu electrònica comporta la responsabilitat respecte a la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis per part de l'Ajuntament.

 

Tributs i pagaments