Assabentat d'obres
Tornar

datos de la subsección
Qui ho pot Presentar: L'interessat o qualsevol persona física o jurídica, actuant en representació d'aquest.
D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:
Les persones jurídiques.
Les entitats sense personalitat jurídica.
Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Terminis de Presentació: Es pot presentar durant tot l'any
Presentació: Presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana
Passeig de Dintre, 29 planta baixa
Horari: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:30 h.
Òrgan Gestor: URBANISME
Termini de resolució: El termini per a executar i finalitzar les obres és de sis mesos, a comptar de la data de presentació de l'assabentat. Si en aquest termini no s'ha finalitzat les obres caldrà efectuar un nou assabentat.
Efecte del silenci Administratiu: No procedeix
Normativa bàsica: - Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i modificacions posteriors.
- Decret 305/2006 d'aprovació del Reglament de la Llei d'Urbanisme.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, del Reglament d'obres, Activitats i Serveis de les entitats locals.
- Llei 38/1999, de 5 de novembre d'ordenació de l'edificació.
- Real Decret 314/2006, de 17 de març pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'edificació i actualitzacions posteriors.
- Planejament urbanístic vigent.
- Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres
- Ordenances fiscals i preus públics
- Altra normativa urbanística, tècnica i sectorial vigent (estatal, autonòmica i municipal).
Pagament de taxes: Consulteu l'ordenança fiscal
En qualsevol cas abans d'iniciar les obres o actes d'ús del sòl s'ha d'haver fet el pagament de la quota de liquidació provisional de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i taxes corresponents, i haver constituït les garanties o dipòsits exigits per la legislació urbanística o sectorial, si s'escau.
Informació Addicional: L'assabentat NO ÉS VÀLID per obres en béns incloses al catàleg de béns a protegir del patrimoni ambiental, paisatgístic, arquitectònic i històric-artístic del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Blanes.
Llevat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, el termini per a executar i finalitzar les obres és de sis mesos, a comptar de la data de presentació de l'assabentat. Si en aquest termini no s'ha finalitzat les obres caldrà efectuar un nou assabentat.
L'Assabentat no faculta per a exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent, ni pot substituir a cap altre règim d'intervenció que sigui aplicable d'acord amb l'ordenança municipal reguladora dels processos d'intervenció municipal en les obres i les normatives sectorials.
L'Ajuntament pot declarar que l'assabentat efectuat no té eficàcia quan les obres o usos del sòl no s'ajusten a l'ordenament urbanística o sectorial, o contenen informació inexacta o falsa. La declaració determina la impossibilitat de continuar en l'exercici del dret a executar les obres o usos del sòl i la restitució jurídica al moment previ a la comunicació.
Documentació relacionada: Sol·licitudASSABENTAT D'OBRES
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació requerida
  • Formulari sol·licitud
  • DNI o NIF
  • Autorització de representació (en cas de representació). Persones jurídiques, acreditar la representació legal.