Inici      Transparència      blanes.cat     
Castellano  

Assabentat d'obres
Tornar

datos de la subsección
Descripción:
Comunicar, amb caràcter previ al seu inici, petites actuacions que no estan sotmeses a comunicació prèvia (amb documentació) ni a llicència prèvia municipal (amb projecte tècnic). Les actuacions no poden comportar una variació de superfícies, volums, ni afectar estructura ni la distribució interior. No poden afectar edificis catalogats, ni implicar canvi d'ús.
Obres subjectes al règim d'assabentat:
Condicionament de locals amb creació o no d'instal·lacions, sense canviar-ne l'ús i els supòsits regulats a la Llei estatal 12/2012, de 26 de desembre.
Reparar, substituir o implantar instal·lacions sense afectar parets mestres.
Reparar o substituir xarxa de sanejament (tant de pluvials com residuals) a l'interior de propietats privades.
Obres necessàries per a les instal·lacions d'infraestructures de xarxa o estacions radioelèctriques de telecomunicacions en l'edifici de domini privat.
Realització de treballs d'anivellament que no alterin en algun punt, en més d'un metre, les cotes naturals del terreny, ni tinguin transcendència per a l'amidament de l'altura reguladora de l'edifici.
Formació de jardins (sense modificar els nivells de les terres), quan no es tracti dels privats complementaris a l'edificació de la parcel·la i tala d'arbres aïllats.
Substitució de fusteries exteriors i interiors sense alteració de les dimensions dels forats.
Substitució de sanitaris i mobles fixes de cuines, banys i safareigs, que no comportin canvis de distribució.
Pavimentació i enrajolat d'estances, cuines i banys que no comportin afectació estructural de l'edifici.
Reparació, neteja i impermeabilització de cobertes planes i inclinades (teulades, terrats...), que no comportin afectació estructural de l'edifici.
Substitució o reparació de paviment i sòcol a les zones comuns dels edificis que no impliquin sobrecàrregues estructurals.
Reparació de cobertes (planes o inclinades) amb sobrecàrregues estructurals.
Pavimentar amb sobrecàrregues estructurals.
Pintat de façanes.
Reparar façanes, balcons i/o baranes sense afectacions estructurals i sense modificar la composició exterior.
Arrebossat, enguixat i/o pintat de parets i/o sostres interiors.
Col·locació o substitució de fals sostre.
Impermeabilitzar parets i/o sostres.
Col·locar comptadors d'instal·lacions en façana d'edificis no inclosos al catàleg de protecció.
Obres ordinàries de conservació o reparació menor d'edificis no protegits urbanísticament.
Finalitat:

Comunicar, amb caràcter previ al seu inici, petites actuacions que no estan sotmeses a comunicació prèvia (amb documentació) ni a llicència prèvia municipal (amb projecte tècnic). Les actuacions no poden comportar una variació de superfícies, volums, ni afectar estructura ni la distribució interior. No poden afectar edificis catalogats, ni implicar canvi d'ús.

Obres subjectes al règim d'assabentat:

Condicionament de locals amb creació o no d'instal·lacions, sense canviar-ne l'ús i els supòsits regulats a la Llei estatal 12/2012, de 26 de desembre.
Reparar, substituir o implantar instal·lacions sense afectar parets mestres.
Reparar o substituir xarxa de sanejament (tant de pluvials com residuals) a l'interior de propietats privades.
Obres necessàries per a les instal·lacions d'infraestructures de xarxa o estacions radioelèctriques de telecomunicacions en l'edifici de domini privat.
Realització de treballs d'anivellament que no alterin en algun punt, en més d'un metre, les cotes naturals del terreny, ni tinguin transcendència per a l'amidament de l'altura reguladora de l'edifici.
Formació de jardins (sense modificar els nivells de les terres), quan no es tracti dels privats complementaris a l'edificació de la parcel·la i tala d'arbres aïllats.
Substitució de fusteries exteriors i interiors sense alteració de les dimensions dels forats.
Substitució de sanitaris i mobles fixes de cuines, banys i safareigs, que no comportin canvis de distribució.
Pavimentació i enrajolat d'estances, cuines i banys que no comportin afectació estructural de l edifici.
Reparació, neteja i impermeabilització de cobertes planes i inclinades (teulades, terrats...), que no comportin afectació estructural de l'edifici.
Substitució o reparació de paviment i sòcol a les zones comuns dels edificis que no impliquin sobrecàrregues estructurals.
Reparació de cobertes (planes o inclinades) amb sobrecàrregues estructurals.
Pavimentar amb sobrecàrregues estructurals.
Pintat de façanes.
Reparar façanes, balcons i/o baranes sense afectacions estructurals i sense modificar la composició exterior.
Arrebossat, enguixat i/o pintat de parets i/o sostres interiors.
Col·locació o substitució de fals sostre.
Impermeabilitzar parets i/o sostres.
Col·locar comptadors d'instal·lacions en façana d'edificis no inclosos al catàleg de protecció.
Obres ordinàries de conservació o reparació menor d'edificis no protegits urbanísticament.

Qui ho pot Presentar:
La persona interessada o qualsevol persona física o jurídica, actuant en representació d'aquest, degudament autoritzada o acreditada.
D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:
Les persones jurídiques.
Les entitats sense personalitat jurídica.
Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Terminis de Presentació:

Es pot presentar durant tot l'any amb caràcter previ al començament de les obres.

Presentació:

- Telemàticament:

en aquesta Seu Electrònica de l'Ajuntament de Blanes

- Presencialment:

A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (AMIC)
Passeig de Dintre, 29 planta baixa
Horari: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:30 h.
Telèfon: 972 379 300  e-mail amic@blanes.cat

Es recomana demanar cita prèvia:

 

- Correu postal

 

La presentació també es podrà efectuar a la resta de llocs establerts a l'article 4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgan Gestor: URBANISME
Termini de resolució:

No hi ha resolució.

Efecte del silenci Administratiu: No procedeix
Recursos:

 Els previstos a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa bàsica:
- Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme i modificacions posteriors.
- Decret 305/2006 d'aprovació del Reglament de la Llei d'Urbanisme.
- Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, del Reglament d'obres, Activitats i Serveis de les entitats locals.
- Llei 38/1999, de 5 de novembre d'ordenació de l'edificació.
- Real Decret 314/2006, de 17 de març pel qual s'aprova el Codi Tècnic de l'edificació i actualitzacions posteriors.
- Planejament urbanístic vigent.
- Ordenança reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres.
- Ordenances fiscals i preus públics
- Altra normativa urbanística, tècnica i sectorial vigent (estatal, autonòmica i municipal).
Pagament de taxes:
Amb la presentació d'aquest tràmit neix l'obligació d'autoliquidar i pagar l'impost/la taxa/ el preu públic corresponent regulats a les Ordenances Fiscals vigents. Consulteu  l'ordenança fiscal Aquest Ajuntament únicament podrà tramitar la present sol·licitud si s'incorpora a la mateixa, com a document annex obligatori, la corresponent autoliquidació de l'impost/taxa/preu públic.

Sol·licituds presencials:
L'autoliquidació es podrà presentar presencialment en els baixos de l’Ajuntament de Blanes, passeig de Dintre, 29, en el mateix moment de la presentació de la sol·licitud. Se us facilitarà un document de pagament que caldrà fer efectiu en una entitat bancària.

Sol·licituds electròniques:
Juntament amb la presentació de la present sol·licitud serà obligatori adjuntar el comprovant de pagament bancari de l’impost/ la taxa/ el preu públic i el full corresponent d'autoliquidació.

Per obtenir informació prèvia sobre l'import a ingressar i obtenir el full d'autoliquidació, us podeu posar en contacte amb:
 
 Oficina de Blanes del Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva
Carrer de la Fe, 7-9
Tel. 972 84 01 78
Mail: blanestributs@selva.cat
 
L'import corresponent a l’impost/ la taxa/ el preu públic a liquidar es podrà ingressar pels canals següents, a més dels establerts en les Ordenances Fiscals:
 
* Mitjançant transferència bancària en el compte corrent del Consell Comarcal de la Selva, identificant clarament les dades de referència de l'autoliquidació.
BIC:     CAIXESBBXXX
IBAN:  ES75.2100.0020.0802.0033.3099
 
* A través de la Carpeta Ciutadana del Consell Comarcal de la Selva. Podeu efectuar el pagament mitjançant targeta de crèdit o -si sou clients de la LíniaOberta de “La Caixa” – càrrec en el compte corrent, indicant les dades del document de pagament (autoliquidació) .

 La manca de presentació de la corresponent autoliquidació, comportarà la no tramitació de la sol·licitud efectuada.

En qualsevol cas abans d'iniciar les obres o actes d'ús del sòl s'ha d'haver fet el pagament de la quota de liquidació provisional de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i taxes corresponents, i haver constituït les garanties o dipòsits exigits per la legislació urbanística o sectorial, si s'escau.
 
Informació Addicional:
L'assabentat NO ÉS VÀLID per obres en béns incloses al catàleg de béns a protegir del patrimoni ambiental, paisatgístic, arquitectònic i històric-artístic del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Blanes.
Llevat el dret de propietat i sense perjudici de tercers, el termini per a executar i finalitzar les obres és de sis mesos, a comptar de la data de presentació de l'assabentat. Si en aquest termini no s'ha finalitzat les obres caldrà efectuar un nou assabentat.
L'Assabentat no faculta per a exercir actuacions en contra de la legislació urbanística i el planejament vigent, ni pot substituir a cap altre règim d'intervenció que sigui aplicable d'acord amb l'ordenança municipal reguladora dels processos d'intervenció municipal en les obres i les normatives sectorials.
L'Ajuntament pot declarar que l'assabentat efectuat no té eficàcia quan les obres o usos del sòl no s'ajusten a l'ordenament urbanístic o sectorial, o continguin informació inexacta o falsa. La declaració determina la impossibilitat de continuar en l'exercici del dret a executar les obres o usos del sòl i la restitució jurídica al moment previ a la comunicació.

Guía per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament de Blanes

Documentació relacionada:
Assabentat d'obres

Enterado de obras

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació requerida
- Formulari sol·licitud (per al tràmit presencial o correu postal)
- Document acreditatiu de la representació legal, en cas d'actuar en representació de la persona interessada.
- Comprovant de pagament bancari de la taxa/preu públic
- Full Autoliquidació