Inici      Transparència      blanes.cat     
Castellano  

Sol·licitud general
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Aquest tràmit permet presentar una sol·licitud o document a l'Ajuntament quan no existeixi un tràmit específic que s'adapti a la vostra necessitat.

Qui ho pot Presentar:
La persona interessada o qualsevol persona física o jurídica, que actuï en representació d'aquesta, degudament autoritzada o acreditada.
D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:
Les persones jurídiques.
Les entitats sense personalitat jurídica.
Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Terminis de Presentació: Es pot presentar durant tot l'any
Presentació:

- Telemàticament:

en aquesta Seu Electrònica de l'Ajuntament de Blanes

- Presencialment:

A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (AMIC)
Passeig de Dintre, 29 planta baixa
Horari: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:30 h.
Telèfon: 972 379 300  e-mail amic@blanes.cat

Es recomana demanar cita prèvia:

- Correu postal


La presentació també es podrà efectuar a la resta de llocs establerts a l'article 4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgan Gestor: AMIC
Termini de resolució:

El termini màxim de resolució és de tres mesos amb caràcter general, no obstant això, aquest variarà en funció de la petició expressada al formulari de sol·licitud.

Efecte del silenci Administratiu: No procedeix
Recursos:

Els previstos a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa bàsica:

1. Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
2. Llei 39/2015 , 1 d'octubre,  del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Pagament de taxes: Segons el contingut de la petició expressada a la instància.
Informació Addicional:

Es pot aportar la documentació que es consideri necessària per donar suport a l'escrit de petició.

Guía per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament de Blanes

 

NOTA INFORMATIVA

Tots els tràmits de naturalesa tributària (ex: IIVTNU (antiga plusvàlua), IBI, etc.) i/o relatius a activitats econòmiques, s'han de presentar en les oficines del Consell Comarcal de la Selva, d'acord amb els convenis de delegació i de col·laboració signats amb l'Ajuntament.

Les sol·licituds presentades a través de la SEU electrònica d'aquest Ajuntament no seran admeses a tràmit.

Cal trametre-les a:

TELEMÀTIQUES:

    A)  Web CCS

Selva.cat tràmits.

     B)  FUE


https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/24891A1DA10F4DF6B76E636E84F11358.asp?codent=936


PRESENCIALS:

     A l'oficina del Consell Comarcal de la Selva
     Carrer de la Fe número 7-9 Blanes.
     Horari d'oficina de 9.00 a 14.00h. Telèfon 972-357251
     E-mail: blanestributs@selva.cat

Documentació relacionada:
Sol·licitud General

Solicitud general

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació requerida
- Formulari de sol·licitud (per al tràmit presencial o correu postal).
- Document acreditatiu de la representació legal, en cas d'actuar en representació de la persona interessada.
- Cal aportar la documentació que doni suport a la petició expressada a la instància. No obstant això, es podrà aportar tota aquella que es consideri necessària.