Autorització ocupació via pública
Tornar

datos de la subsección
Qui ho pot Presentar: L'interessat o qualsevol persona física o jurídica, actuant en representació d'aquest.
D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:
Les persones jurídiques.
Les entitats sense personalitat jurídica.
Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Presentació: Presencialment a l'oficina d'atenció ciutadana
Passeig de Dintre, 29 planta baixa
Horari: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:30 h.
Òrgan Gestor: URBANISME
Termini de resolució: El termini de resolució és d'un mes a comptar a partir de la data de presentació de la sol·licitud. Termini que restarà suspès si es demana una esmena o millora de la documentació d'acord amb el que preveu la normativa que regula el procediment administratiu comú.
Efecte del silenci Administratiu: Desestimatori
Normativa bàsica: Ordenança municipal regulador dels procediments d'intervenció municipal en les obres.
Ordenances fiscals i preus públics
Pagament de taxes: Consulteu l'ordenança fiscal
Informació Addicional: GENERALMENT NO S'AUTORITZARÀ AL NUCLI ANTIC NI A LA ZONA HOTELERA ENTRE EL 15 DE JUNY I EL 15 DE SETEMBRE (Àrea delimitada al plànol de l'Annex III de l'ordenança).
Documentació relacionada: Sol·licitudAUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt: Certificat digital reconegut i signatura electrònica
Alt:Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació requerida
  • Formulari sol·licitud
  • DNI o NIF
  • Autorització de representació (en cas de representació). Persones jurídiques, acreditar la representació legal.
  • Projecte de mobilitat: Plànol acotat de la zona que es sol·licita ocupar on es defineixin circuits de pas, senyalització, enllumenat, accessibilitat, seguretat.... Annex I de l'Ordenança.
Bastides que superen l'alçada de 5 m., ponts i bastides volants
  • Assegurança de responsabilitat civil que empari la instal·lació i del rebut de pagament
  • Memòria i croquis acotat, o projecte de les obres, emès per un tècnic competent (arquitecte o aparellador) que inclogui la instal·lació de la bastida, pont o bastida volant, i l'estudi bàsic de seguretat i salut.
  • Assumeix de direcció per tècnic competent.