Inici      Transparència      blanes.cat     
Castellano  

Autorització ocupació via pública
Tornar

datos de la subsección
Descripción:
Estan subjectes a obtenir l'autorització d'ocupació de la via o espai públic, tots els actes d'utilització privativa del domini públic mitjançant instal·lacions provisionals d'obres com:
a. Aparells elevadors i grues torre.
b. Bastides.
c. Tanques d'obres.
d. Magatzematge provisional dels materials d'obra.
e. Casetes d'obra o de venda immobiliària.
f. Contenidors i sacs de runa.
Les autoritzacions d'ocupació de la via pública complementàries a les obres, enderrocs o instal·lacions de grues i aparells elevadors, que siguin necessàries per a l'execució de les obres, en les condicions mínimes de seguretat, es sol·licitaran, tramitaran i autoritzaran preferentment, conjuntament amb les llicències que complementen, mitjançant el corresponent projecte de mobilitat redactat segons els criteris establerts en l'annex I de la ordenança municipal reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres.
Finalitat:
Estan subjectes a obtenir l'autorització d'ocupació de la via o espai públic, tots els actes d'utilització privativa del domini públic mitjançant instal·lacions provisionals d'obres com:
a. Aparells elevadors i grues torre.
b. Bastides.
c. Tanques d'obres.
d. Magatzematge provisional dels materials d'obra.
e. Casetes d'obra o de venda immobiliària.
f. Contenidors i sacs de runa.

Les autoritzacions d'ocupació de la via pública complementàries a les obres, enderrocs o instal·lacions de grues i aparells elevadors, que siguin necessàries per a l'execució de les obres, en les condicions mínimes de seguretat, es sol·licitaran, tramitaran i autoritzaran preferentment, conjuntament amb les llicències que complementen, mitjançant el corresponent projecte de mobilitat redactat segons els criteris establerts en l'annex I de la ordenança municipal reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres.
Qui ho pot Presentar:
La persona interessada o qualsevol persona física o jurídica, actuant en representació d'aquest, degudament autoritzada o acreditada.
D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:
Les persones jurídiques.
Les entitats sense personalitat jurídica.
Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Presentació:

- Telemàticament:

en aquesta Seu Electrònica de l'Ajuntament de Blanes

- Presencialment:

A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (AMIC)
Passeig de Dintre, 29 planta baixa
Horari: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:30 h.
Telèfon: 972 379 300  e-mail amic@blanes.cat

Es recomana demanar cita prèvia:

 

- Correu postal

 

La presentació també es podrà efectuar a la resta de llocs establerts a l'article 4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgan Gestor: URBANISME
Termini de resolució:
El termini de resolució és d'un mes a comptar a partir de la data de presentació de la sol·licitud. Termini que restarà suspès si es demana una esmena o millora de la documentació d'acord amb el que preveu la normativa que regula el procediment administratiu comú.
Efecte del silenci Administratiu: Desestimatori
Recursos:

 Els previstos a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa bàsica:
Ordenança municipal reguladora dels procediments d'intervenció municipal en les obres.
Ordenances fiscals i preus públics
Pagament de taxes:

 

Amb la presentació d'aquest tràmit neix l'obligació d'autoliquidar i pagar l'impost/la taxa/ el preu públic corresponent regulats a les Ordenances Fiscals vigents. Consulteu  l'ordenança fiscal  Aquest Ajuntament únicament podrà tramitar la present sol·licitud si s'incorpora a la mateixa, com a document annex obligatori, la corresponent autoliquidació de l'impost/taxa/preu públic.

Sol·licituds presencials:
L'autoliquidació es podrà presentar presencialment en els baixos de l’Ajuntament de Blanes, passeig de Dintre, 29, en el mateix moment de la presentació de la sol·licitud. Se us facilitarà un document de pagament que caldrà fer efectiu en una entitat bancària.

Sol·licituds electròniques:
Juntament amb la presentació de la present sol·licitud serà obligatori adjuntar el comprovant de pagament bancari de l’impost/ la taxa/ el preu públic i el full corresponent d'autoliquidació.

Per obtenir informació prèvia sobre l'import a ingressar i obtenir el full d'autoliquidació, us podeu posar en contacte amb:
 
 Oficina de Blanes del Servei de Gestió Tributària i Cadastral del Consell Comarcal de la Selva
Carrer de la Fe, 7-9
Tel. 972 84 01 78
Mail: blanestributs@selva.cat
 
L'import corresponent a l’impost/ la taxa/ el preu públic a liquidar es podrà ingressar pels canals següents, a més dels establerts en les Ordenances Fiscals:
 
* Mitjançant transferència bancària en el compte corrent del Consell Comarcal de la Selva, identificant clarament les dades de referència de l'autoliquidació.
  BIC:     CAIXESBBXXX
  IBAN:  ES75.2100.0020.0802.0033.3099
 
* A través de la Carpeta Ciutadana del Consell Comarcal de la Selva. Podeu efectuar el pagament mitjançant targeta de crèdit o -si sou clients de la LíniaOberta de “La Caixa” – càrrec en el compte corrent, indicant les dades del document de pagament (autoliquidació) .

 La manca de presentació de la corresponent autoliquidació, comportarà la no tramitació de la sol·licitud efectuada. En qualsevol cas abans d'iniciar les obres o actes d'ús del sòl s'ha d'haver fet el pagament de la quota de liquidació provisional de l'impost sobre construccions, instal·lacions i obres i taxes corresponents, i haver constituït les garanties o dipòsits exigits per la legislació urbanística o sectorial, si s'escau.
Informació Addicional:

GENERALMENT NO S'AUTORITZARÀ AL NUCLI ANTIC NI A LA ZONA HOTELERA ENTRE EL 15 DE JUNY I EL 15 DE SETEMBRE (Àrea delimitada al plànol de l'Annex III de l'ordenança).

Guía per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament de Blanes

Documentació relacionada:
AUTORITZACIÓ OCUPACIÓ VIA PÚBLICA

AUTORITZACIÓN OCUPACIÓN VÍA PÚBLICA

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació requerida: Tota la documentació ha de presentar-se signada pel promotor i pel tècnic redactor (en cas de projecte) en format digital. Plànols en versió editable DXF i en versió PDF amb signatura digital. La resta: en PDF i signatura digital
- Formulari sol·licitud
- Document acreditatiu de la representació legal, en cas d'actuar en representació de la persona interessada.
- Projecte de mobilitat: Plànol acotat de la zona que es sol·licita ocupar on es defineixin circuits de pas, senyalització, enllumenat, accessibilitat, seguretat.... Annex I de l'Ordenança.
- Comprovant de pagament bancari de la taxa/preu públic.
- Full d'autoliquidació de taxes.
Bastides que no superen els 5 metres d'alçada
- Fotocòpia de l'assegurança de responsabilitat civil que empari la instal·lació i del rebut de pagament.
Bastides que superen l'alçada de 5 m., ponts i bastides volants
- Assegurança de responsabilitat civil que empari la instal·lació i del rebut de pagament
- Memòria i croquis acotat, o projecte de les obres, emès per un tècnic competent (arquitecte o aparellador) que inclogui la instal·lació de la bastida, pont o bastida volant, i l'estudi bàsic de seguretat i salut.
- Assumeix de direcció per tècnic competent.