Inici      Transparència      blanes.cat     
Castellano  

Ampliació de superfície d'ocupació de via pública de terrasses d'hostaleria i restauració
Tornar

datos de la subsección
Descripción:

Ampliació de superfície d'ocupació de via pública de terrasses d'hostaleria i restauració

Finalitat:

Ampliació de superfície d'ocupació de via pública de terrasses d'hostaleria i restauració

Qui ho pot Presentar:
La persona física o jurídica titular d’un establiment de restauració o hostaleria que disposi d’autorització temporal de via pública (màxim fins el 31/12/2020) o bé hagi renovat l’autorització amb les mateixes característiques autoritzades la passada temporada 2019.

D'acord amb l'Article 14 de la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques a partir de 1 d'octubre de 2016 els següents col·lectius estan obligats a relacionar-se exclusivament per mitjans electrònics amb l'Ajuntament:
Les persones jurídiques.
Les entitats sense personalitat jurídica.
Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual es requereixi la col·legiació obligatòria, per als tràmits i actuacions que portin a terme amb les administracions públiques en exercici de l'activitat professional esmentada. En tot cas, dins d'aquest col·lectiu s'hi entenen inclosos els notaris i registradors de la propietat i mercantils.
Els qui representin un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l'Administració.
Terminis de Presentació:

Aquesta autorització excepcional es pot sol·licitar mentre la normativa reguladora mantingui restriccions d’aforament o altres condicions que penalitzi els costos d’explotació dels establiments.

Presentació:

- Telemàticament:

en aquesta Seu Electrònica de l'Ajuntament de Blanes

- Presencialment:

A l’Oficina d’Atenció Ciutadana (AMIC)
Passeig de Dintre, 29 planta baixa
Horari: de dilluns a divendres de 8:30 h a 14:30 h.
Telèfon: 972 379 300  e-mail amic@blanes.cat

Es recomana demanar cita prèvia:

 

- Correu postal

 

La presentació també es podrà efectuar a la resta de llocs establerts a l'article 4 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Òrgan Gestor: ACTIVITATS
Termini de resolució:

El termini de resolució és de tres mesos amb caràcter general.

Efecte del silenci Administratiu: Desestimatori
Recursos:

Els previstos a la llei 39/2015, d’1 d’octubre , de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Normativa bàsica:

-L’ordenança municipal reguladora de les autoritzacions d’ocupació de la via pública amb terrasses i vetlladors publicada en el BOPG núm. 239 de data 18 de desembre de 2017.

-Les Ordres del Ministeri de Sanitat SND/414/2020 de 16 de maig (BOE 16 de maig de 2020) i SAD SND/399/2020 (BOE 9 de maig de 2020).

-Decret d’Alcaldia núm. 2020000709, de data 19 de maig de 2020.

Pagament de taxes:

Segons el contingut de la petició expressada a la instància i  ordenances fiscals vigents.

Consulteu  l'ordenança fiscal

Informació Addicional:

Guía per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament de Blanes

Documentació relacionada:
Sol·licitud d'ampliació de terrasses

Solicitud de ampliación de terrazas

Nivell d'identificació del sol·licitant:
Substancial:
Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació requerida
- Formulari sol·licitud (per al tràmit presencial i correu postal)
- Document acreditatiu de la representació legal, en cas d'actuar en representació de la persona interessada.
- Cal aportar la documentació que doni suport a la petició expressada a la instància. No obstant això, es podrà aportar tota aquella que es consideri necessària.