Inici      Transparència      blanes.cat     
Castellano  

Sol·licitud d'ajut al pagament de l'impost sobre béns immobles (IBI)
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Atorgar ajuts a les famílies que suporten el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles 2021 del seu habitatge habitual.

Qui ho pot Presentar: Persones físiques membres de les unitats familiars que puguin obtenir l’ajut.
Terminis de Presentació: 20/12/2021 00:00:00 - 28/02/2022 23:59:00

Del 20 de desembre de 2021 al 28 de febrer de 2022 - FINALITZAT-

Presentació: - Preferentment a través de la seu electrònica de l’Ajuntament  


- Presencialment:
A l'oficina de l'AMIC, Passeig de Dintre, 29 (planta baixa Ajuntament)
els dies laborables de 8:30 a 14:30 hores. Demanar cita prèvia
Telèfon 972.379.320

-Escola Safa (Promoció de la Ciutat) Avinguda de l'Estació, 43
·    Només assistència per presentació electrònica si es disposa d’algun document d’identificació digital, Cal demanar cita prèvia al telèfon 972.358.260

- Pels mitjans establerts a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu  Comú de les Administracions Públiques.
Òrgan Gestor:

TRESORERIA

Termini de resolució:

Tres mesos.

Efecte del silenci Administratiu: Desestimatori
Recursos:

L’acord de resolució posarà fi a la via administrativa i s’hi podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Normativa bàsica:
1. La Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

2. El Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

3. El Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març.

4. La Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.

5. Reial Decret 130/2019, de 8 de març, pel qual es regula la Base de Dades Nacional de Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts públics.

6. La Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

7. Les bases pels ajuts a les famílies que suportin el pagament de l’impost sobre Béns Immobles de l’exercici 2021 del seu habitatge habitual, aprovades pel Ple de 30 de setembre de 2021.

8. Les Bases d’Execució del Pressupost Municipal de l’exercici 2021.

9. El Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Pagament de taxes:

Tràmit gratuït

Informació Addicional:

Bases específiques per a la concessió de subvencions a les famílies que suportin el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles 2021

Guía per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament de Blanes

Instruccions alta idCATMòbil

 

Documentació relacionada:
Sol·licitud d'ajut al pagament de l'impost sobre béns immobles (IBI)

Solicitud de ayuda al pago del imposte sobre bienes inmuebles (IBI)

Documents a Presentar:
Documentació requerida
- Formulari sol·licitud
- En el cas de llogater, còpia del contracte de lloguer i justificants de pagament.
La solicitud esta fuera de plazo