Inici      Mapa Web      Portal Web     
Castellano  

Sol·licitud d'ajut al pagament de l'impost sobre béns immobles (IBI)
Tornar

datos de la subsección
Finalitat:

Atorgar ajuts a les famílies que suporten el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles 2020 del seu habitatge habitual.

Qui ho pot Presentar:

Persones físiques membres de les unitats familiars que puguin obtenir l’ajut.

Terminis de Presentació:

Del 26 de octubre al 25 de noviembre de 2020 - FORA DE TERMINI

Presentació:

- Preferentment a través de la seu electrònica de l’Ajuntament   https://seu.blanes.cat/

- Presencialment a les dependències de Promoció de la Ciutat-Escola SAFA, a l’avinguda de l’Estació número 43:
·    Amb assistència per presentació electrònica si es disposa d’algun document d’identificació digital, amb sol·licitud de cita prèvia al telèfon 972.358.260.
·    En paper, de manera presencial els dies laborables de 9 a 14 hores.

- Pels mitjans establerts a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu  Comú de les Administracions Públiques.


Òrgan Gestor:

TRESORERIA

Termini de resolució:

Tres mesos, d’acord amb el que preveu el punt 10 de la convocatòria dels ajuts

Efecte del silenci Administratiu: Desestimatori

Desestimatori

Recursos:

L’acord de resolució posarà fi a la via administrativa i s’hi podrà interposar un recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Girona en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es podrà interposar recurs de reposició davant la Junta de Govern Local d’aquest Ajuntament en el termini d’un mes a comptar des del dia següent al de la seva notificació.

Normativa bàsica:

-  Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

-  Reglament de la Llei 38/2003, General de Subvencions, aprovat per Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol.

-  Bases de concessió dels ajuts, aprovades pel Ple del 17 d’octubre de 2019 i publicades BOP número 239 del 16 de desembre de 2019 i DOGC del 24 de desembre de 2019.

Pagament de taxes:

Tràmit gratuït

Informació Addicional:

Bases específiques per a la concessió de subvencions a les famílies que suportin el pagament de l’Impost sobre Béns Immobles 2020

Guía per tramitar electrònicament amb l'Ajuntament de Blanes

Instruccions alta idCATMòbil


Documentació relacionada: Sol·licitud d'ajut al pagament de l'impost sobre béns immobles (IBI)
Nivell d'identificació del sol·licitant:
Alt:
Amb sistema Vàlid
Documents a Presentar:
Documentació requerida
- Formulari sol·licitud
- Extracte dels últims 12 mesos del compte bancari de la unitat familiar on queden registrats els ingressos i despeses de tots els membres
- En el cas de llogater, còpia del contracte de lloguer i justificants de pagament.